مسولیت پذیری اجتماعی

  • ۲۴
  • دی
  • گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

    *گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست ...

    ۲۴ دی ۱۳۹۹
    بدون دیدگاه