مهندس سعید رشیدی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

مهندس رسول صادقی

نایب رییس هیات مدیره

مهندس نادر حسین زاده

عضو هیات مدیره و مدیر ارشد کارخانه